50. Tropienie zmian żywieniowych

Z racji intensyfikacji prac naukowych i pozanaukowych blog przygasł, ale tylko chwilowo. Dziś na rozgrzewkę fiszka z historycznych i etnograficznych badań nad pożywieniem. Czytanie starych książek służy lepszemu zrozumieniu tradycji naszej kuchni, zidentyfikowaniu kultury, z której wyrośliśmy i która wciąż naznacza nasze preferencje i rytmy żywieniowe. Lubimy myśleć o dawnej kuchni przez pryzmat kuchni dworskiej i ziemiańskiej, nierzadko przycinając studia historyczne do wyidealizowanego obrazu przeszłości. Tymczasem społeczeństwa środkowo-wschodniej Europy to społeczeństwa do całkiem niedawna wiejskie, i to w kuchni chłopskiej lepiej odnajdujemy swoją kulinarną przeszłość.

Jeśli do poniższej tabeli obok „Produktu w okresie obecnym” (1970) dołożymy kolumnę „Produkt na początku XXI wieku” i kilka wierszy u dołu „Produkty najnowsze” otrzymamy całkiem solidny wgląd w procesy, które doprowadziły nas do obecnych jadłospisów.

Tabela 1

źródło: Lucyna Narojek „Analiza zmian sposobu żywienia ludności w jednej ze wsi lubelskich, w rejonie słabo uprzemysłowionym”, w: „Pożywienie ludności wiejskiej”, Kraków 1973, s. 159.

Reklamy

49. Badanie obaw żywieniowych

Jeszcze do końca tygodnia (do 26. października) można aplikować na stanowisko badaczki/badacza w nowym projekcie badawczym realizowanym w Instytucie Socjologii UJ. Celem projektu będzie zbadanie związków między współczesnymi niepokojami żywieniowymi a oddolnym rozwijaniem alternatywnych praktyk pozyskiwania jedzenia: nieformalnych sieci wymian, tworzeniu nowych kanałów dystrybucji i odświeżaniu starych, tworzeniu kulturowych skryptów omijania, unikania, zastępowania. Projekt realizowany jest dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji o kryteriach aplikacji znaleźć można w ogłoszeniu.

Zapraszam!

 

48. Szpitalne menu

Po niedawnym raporcie Najwyższej Izby Kontroli znów powrócił temat żywienia w szpitalach. Ze względu na brak regulacji i niedomykanie się szpitalnych budżetów, pacjenci większości szpitali skazani są niskiej jakości dietę. Z raportu wynika, że przeciętny koszt składników całodziennego wyżywienia wynosi od 3,70 (!)  do 8,46 zł. Przygotowane przez kuchnię szpitalną lub zewnętrznego dostawcę posiłki nie spełniają wymogów dietetycznych, ich składniki są niskiej jakości, zbyt często na talerzach pojawiają się substytuty prawdziwego jedzenia: wyroby wędliniarskie o niskiej zawartości mięsa, mięso oddzielane mechanicznie, wyroby seropodobne. Warzywa i owoce (będące podstawą aktualnych piramid żywieniowych) serwowane są oszczędnie, raczej jako symboliczny plasterek ogórka na skraju talerza lub natka pietruszki w mączno-ziemniaczanej zupie. Zbyt mało składników odżywczych, sporo soli i cukru, szaro-bure papki. Kto był w szpitalu ten wie. Czytaj dalej

47. Ile pestycydów w żywności?

Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport o zawartości resztek pestycydów w produktach żywnościowych dostępnych Europie.

Niecałe 4% z niemal 90 tysięcy próbek przekraczało dozwolone limity pestycydów. W połowie zbadanej żywności pestycydów nie wykryto w ogóle. W żywności ekologicznej (organic products) od pestycydów wolne jest ponad 80% produktów. Czytaj dalej

46. Kuchnia i medycyna

Medycyna stylu życia skupia się związku między zdrowiem a naszymi codziennymi nawykami, zwłaszcza dietą i aktywnością fizyczną. Tradycyjna profilaktyka odsuwała domowe praktyki swoich pacjentów poza obszar zainteresowania i ograniczała się do przekazywania zaleceń żywieniowych, rozdawania broszur, wieszania plakatów informacyjnych w poczekalniach i szpitalnych korytarzach. Dziś medycyna stylu życia traktuje sferę codziennych nawyków bardziej serio, zadając sobie pytanie o skuteczność różnych rodzajów interwencji w nasze codzienne nawyki.  Czytaj dalej

45. Jedz to!

Książka „Eat this! How Fast-Food Marketing Gets You to Buy Junk (and how to fight back)” jest podręcznikiem i przewodnikiem w najlepszym sensie tego słowa. Edukuje dzieci i dorosłych. Powstrzymując się od nachalnego moralizatorstwa i bezproduktywnego lamentu, pokazuje, jak wygląda nasze codzienne środowisko żywieniowe. Czytaj dalej

44. Zdrowej młodzieży chowanie

Raport Reducing childhood obesity in Poland by effective policies przygotowany dla WHO w 2017 to zestawienie obszarów działań ograniczających dziecięcą otyłość w Polsce. W raporcie wskazano siedem takich głównych obszarów: 1. spożycie zdrowej żywności; 2. aktywność fizyczna; 3. opieka prenatalna; 4. żywienie we wczesnym dzieciństwie; 5. wiek szkolny; 6. kontrola wagi; 7. monitoring i ewaluacja. Dla każdego z nich zaproponowano działania łagodne (Step 1) i bardziej radykalne (Step 2), które mogą ograniczyć wzrost odsetka dzieci otyłych i z nadwagą. Propozycje te oparte są na wynikach dotychczasowych badań i ewaluacji, a także na konsultacjach z decydentami poszczególnych obszarów. W raporcie znajdują się też zwięzłe odniesienia do analogicznych polityk w innych krajach oraz charakterystyki kontekstu polskiego. Czytaj dalej

43. O niedoskonałych ciałach

Rozszerzanie się naszej świadomości żywieniowej obejmuje nie tylko nowe smaki, eksperymenty, estetyzację i kuchenne emancypacje, ale ma również swoją mroczną stronę. Są nią między innymi zaburzenia odżywiania: trwałe zakłócenia codziennych wzorów żywieniowych, rujnujące nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Należą do nich nie tylko bulimia i anoreksja, ale i wszelkie typy kompulsywnego jedzenia, anomia żywieniowa i inne problemy związane z naszą relacją wobec odżywiania i wizerunkiem ciała. Czytaj dalej

42. O co się kłócimy, kiedy kłócimy się o GMO?

Spory dotyczące naszego otoczenia żywieniowego można sprowadzić do ogólnego przeciwstawienia dwóch perspektyw w politykach żywieniowych. Jedna z nich (Real Food) to postrzeganie żywności jako elementu szerszego systemu żywnościowego: rynków, polityk, kultur, różnego typu podmiotów i relacji między nimi. Druga (Real Facts) to widzenie żywności jako konkretnego produktu, którego własności pozwalają na zaspokojenie naszych potrzeb, nie tylko pokarmowych, ale i ekonomicznych, społecznych czy emocjonalnych. Czytaj dalej

41. Otyłość: choroba czy czynnik ryzyka?

Otyłość w Stanach Zjednoczonych klasyfikowana jest od 2013 roku jako choroba. Według American Medical Association i Obesity Society taka klasyfikacja przyczyni się do lepszej walki z otyłością, w szczególności do rozwoju badań nad jej uwarunkowaniami, profilaktyką i leczeniem. Argumentowano także, że uznanie otyłości za chorobę zwróci uwagę lekarzy na problem z wagą ich pacjentów, a także zmniejszy skalę dyskryminacji osób otyłych.  Czytaj dalej